Historisk om Backlund Restaurant / Thon Hotel Backlund


Levangers historie kan med sikkerhet trekkes tilbake til forrige årtusenskifte, og Levanger er positivt nevnt i Snorre mot slutten av 1000-tallet.

Levanger var en markedsplass og havnen var isfri hele året, noe som gjorde at Jämtene kom over fra Sverige vinterstid for å handle. Markedsplassen Levanger var underlagt Trondheim, og det var Trondheims kjøpmenn som hadde handelsrettighetene her.

I 1835 fikk daværende Konge av Sverige-Norge, Karl Johan Bernadotte, fullført sine verk; veien fra ”Det Botniske Osean” til ”Det Atlantiske Osean”. Levanger var endested på denne siden av kjølen, og Karl Johan var selv her for å åpne veien. Dette medførte at Levanger fikk egen Kjøpstad-status i 1836 – og så skjedde det store…

I 1839 blir Backlunds Hospits etablert!

Det var sjøfarer og kjøpmann Lars Backlund som stod som eier av tomta, men denne svensken deltok sannsynligvis ikke i driften. Det gjorde derimot hans hustru Birgitte, senere kalt Madame Backlund. Hun drev hotellet frem til hennes datter Stine tok over. Hotellet var i denne familiens eie frem til 1881.

I årene som fulgte, skiftet hotellet ofte eiere. I 1928 overtok familien Sønsteby eierskapet og driften av hotellet, og slik var det frem til Norlandia hotellene overtok hotellet i 2000. I dag styres hotellets daglige drift av Norlandia-kjeden.

Levanger by har vært jaget av en rekke bybranner (1848, 1863 og 1897), og hotellet har blitt rammet av brannen hver gang. 

Fasaden på bygningen, slik den står i dag, ble renovert og modernisert i 1960-årene og ferdigstilt i 1968. Hotellet gjennomgikk en innvendig renovering senest i 1988 og i perioden 2001-2005.

Restaurantene har siden 1998 vært utleid til Knut Strugstad og drevet som eget firma under navnet Backlund Restaurantdrift AS. Restaurantene har fått sine nyeste ansiktsløftinger i 2017, og står i dag frem som lunt, moderne og stilrene i kombinasjon med det intime og koselige Backlund alltid har vært stolt av å kunne presentere.Historical about Backlund Restaurant/Norlandia Backlund Hotell

 
The history of Levanger can at least be drawn back to year 1000.
Levanger was a marked-place and the harbour was free of ice during the whole year. This made the Swedes come over the boarder to make trades during the winter. This marked-place in Levanger was subdued to Trondheim, and it was the merchants of Trondheim who had the trade-rights here.

The King of Sweden-Norway; King Karl Johan Bernadotte, did in 1835 accomplish his work; the road from “The Botnian Ocean” to “The Atlantic Ocean”. Levanger was the terminal station on this side, and King Karl Johan was here himself to open the road. This led to Levanger’s merchants-status in 1836, and then it happened…

In 1839 was Backlunds Boarding-house established!
It was the seaman and tradesman Lars Backlund who owned the site, but this Swede did probably not participate in the running of the boarding house. His Norwegian wife Birgitte, later to be known as Madame Backlund, did this.  She runs the business until her daughter Stine took over. The hotel was in this family’s possession until 1881.

In the years to follow the hotel changed owners all the time up to 1928. At that time the Sønsteby family took over the hotel and they run it in the years to come. The Norlandia hotel-chain bought the hotel in 2000 and is now managing the daily business.

Levanger city has been followed by a chain of city-fires (1848, 1863 and 1897), and the hotel was hit every time. The building was restored and modernised completely in the 1960’s and was all ready in 1968.

The hotel went trough its latest inside-renovation in 1988 and again in 2001-2005.
Since 1998 the restaurants have been hired out to Knut Strugstad managed under the name Backlund Restaurantdrift AS. The restaurants have been renovated several times, and the last makeup was done in 2017.

Today they appear as modern and efficient combined with the intimate and cosy atmosphere that Backlund always has been proud of presenting.